Política de privacidade

En cumprimento da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, informamos:

A Asociación Cultural Cidade Vella, con domicilio fiscal en San Paio de Antealtares, nº22, 1º 15.704 – Santiago de Compostela; con CIF. G-15214042 adopta as medidas e niveis de seguridade esixidos coa Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Personal (LOPD), e demáis normativa que a desarrolla, conforme aos datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro.

A Asociación Cultural Cidade Vella, implantou todas as medidas técnicas ao seu alcance para garantizar a confidencialidade, integridade e disponibilidade da información recabada a través da súa páxina web www.festivalfeitoaman.gal

A información obtida por Asociación Cultural Cidade Vella dos distintos usuarios que visitan e interactúan na páxina e menús localizados en www.festivalfeitoaman.gal será rexistrada nun ficheiro propiedade de Asociación Cultural Cidade Vella inscrito no Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos.

Calquera usuario/a que o desexe, poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arreglo ao previsto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de dicembro, sobre Datos de Carácter Personal (LOPD), e demáis normativa aplicable ao efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e firmada, incluindo o seu nome, apelido e fotocopia de DNI, ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio de aqueles dereitos que desexe, a Asociación Cultural Cidade Vella, con domicilio fiscal en San Paio de Antealtares, nº22, 1º 15.704 – Santiago de Compostela.

Cando un usuario accede á página web www.festivalfeitoaman.gal pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, a data e hora de conexión, que non pretenderá en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estadística.

Asociación Cultural Cidade Vella resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa páxina web ou na configuración e presentación desta.

Asociación Cultural Cidade Vella non garantiza a inexistencia de erros no acceso ao sitio web ou no seu contenido, nin que éste se atope actualizado, ainda que empregará todas as medidas que estén ao seu alcance para evitalos o subsanalos.

Tanto o acceso a esta páxina web como o uso que poda facerse da información contida na mesma, é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.

Asociación Cultural Cidade Vella non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos danos que se podan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presencia de virus no ordenador empregado para a conexión aos servizos e conteidos desta web, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.